Integritetspolicy - Mälarsalen

Integritetspolicy

Ta del av Mälarsalens integritetspolicy här.
Information till kundkontakter

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har
kontakt med oss via telefon, mail, webb-sida eller på annat sätt lämnar sin
personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna följer EUs data förordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018.

Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikations-
nummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer alt. en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Se tillämplig lagstiftning för fler definitioner.

Mälarsalen ansvarar för verksamhetens specifika uppgifter. Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, mailadresser.

Informationen används av oss för registrering, inpassering, marknadsföring samt som grund för statistik, produktutveckling, fakturering. 

Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas automatiskt efter 3 (tre) års inaktivitet eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin.

För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av person-
uppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning.

Ytterligare information och begäran om information om vår hantering av personuppgifter lämnas av vår företrädare för GDPR, ???